ŠKOLENÍ: PRÁCE S POKLADNOU


HLAVNÍ OBRAZOVKA


Tlačítko HISTORIE

Zobrazí všechny vytvořené účty seřazené podle času. V přehledu jsou odlišené zaplacené, nezaplacené a stornované účty. A také účty, které nebyly z nějakého důvodu fiskalizovány (zaevidovány). Ťuknutím na zvolenou položku v přehledu otevřete nabídku dalších operací s účtem a uvidíte také naúčtované položky.

V historii tedy najdete všechny uzavřené či neuzavřené účty, bez ohledu na to, zda byly fiskalizovány (zaevidovány) nebo zaplaceny či nikoliv. Historie zobrazuje všechny účtenky, i ty, které byly z pokladny odmazány na základě tohoto nastavení. Starší účtenky jednoduše vyhledáte. Informace o vyhledané účtence se pak do pokladny automaticky stáhnou.

Přes dlaždici HISTORIE můžete mj. částečně nebo úplně stornovat účty.


Tlačítko PŘÍJEM VÝDEJ

Ťuknutím na toto tlačítko provedete jednorázový výdej či příjem do pokladny. Výdej použijete třeba v případě, že potřebujete hotovost z pokladny na nákup surovin.

Vše je otázkou chvilky, stačí v zobrazeném dialogu zvolit Pokladní výdej nebo Pokladní vklad a zadat částku, kterou do pokladny dáváte či si berete . Volitelně lze pokladní operaci označit vlastním štítkem , který se poté zobrazuje v přehledu tržeb. Nakonec nezapomeňte ťuknutím na Uložit operaci vložit do pokladny.

Při stisku tlačítka PŘÍJEM VÝDEJ dojde automaticky k otevření pokladní zásuvky.


Tlačítko UZAVŘÍT (OTEVŘÍT) POKLADNU

Tímto tlačítkem otevřete či uzavřete pokladnu. Dobu mezi otevřením a uzavřením pokladny chápejte jako 1 směnu. Tlačítko mění svůj název a funkci podle aktuálního stavu pokladny. Pokud je pokladna uzavřena, ťuknutím ji otevřete. Pokud je pokladna otevřena, ťuknutím ji zavřete a ukončíte tak směnu.

Při uzavření pokladny se zobrazí Výčetka a lze zadat aktuální počty jednotlivých bankovek a mincí, případně stravenek. Pokladna podle zadaných počtů spočítá hotovost.

Filozofie ovládání pokladny je založena na tzv. směnách. Směnou myslíme dobu od otevření pokladny do jejího uzavření. Před zahájením účtování je tedy nutné nejprve otevřít pokladnu a zadat případnou počáteční hotovost. Pokud skončí pracovní doba obsluhy, pokladnu uzavřete a opět uvedete stav hotovosti. Otevření či uzavření pokladny provedete jednoduše ťuknutím na tlačítko Otevřít pokladnu či Uzavřít pokladnu v dlaždicovém menu Dotykačky. Tlačítko mění svůj stav podle toho, zda je pokladna otevřena či uzavřena.

Vždy při otevření či uzavření pokladny je zobrazena výčetka se seznamem mincí a bankovek. Do přiřazeného pole ke každé hodnotě zadejte aktuální počet, který máte v pokladně. V poli se pak objeví celková částka získaná součtem zadaných bankovek a mincí.


VIDEONÁVODY

STORNOVÁNÍ ÚČTU

Storno účtu můžete v Dotykačce provést buď úplné a stornovat tak celý účet, nebo jen částečné, kdy vyberete jednotlivé položky z daného účtu, které mají být stornovány. Nezáleží na tom, zda stornujete účet zaplacený hotově, nebo fakturou. V obou případech dojde k vystavení tzv. opravného dokladu v záporné hodnotě. Tato záporná hodnota se zfiskalizuje pod stejným číslem dokladu a dojde tak ke srovnání tržeb.

Finanční procedura: Při každém stornu vyjede stornovací účet, ten je nutné založit mezi ostatní účtu do "Denní obálky". Pokud chce tento účet zákazník, vyjedeme si kopii účtu. Na stornovací účet vždy napíšeme důvod stornování, kdo stornování provedl a podepíšeme se. Pokud je provedeno storno a není založeno s podpisem do "Denní obálky", je považováno za manko a stornujícímu bude strženo ze mzdy.

Jak provést storno účtu?

1. Po ťuknutí na dlaždici Historie se zobrazí seznam chronologicky řazených účtů. Vyberte ten, který chcete úplně nebo jen částečně stornovat a přes fialovou ikonku se třemi tečkami vyvolejte nabídku Možnosti účtu. Zde zvolte Stornovat tento účet2. Zobrazí se dialogové okno, kde máte několik možností, jak provést storno:

• Pokud chcete stornovat celý účet, můžete rovnou ťuknout na Nevyplaceno (zákazníkovi nebudou vráceny peníze), nebo Vyplaceno (zákazníkovi budou vráceny peníze) v pravé dolní části okna.

• Při stornování účtu můžete zaškrtnutím / odškrtnutím volby Vrátit zboží na sklad zvolit, zda chcete položky na tomto účtu přidat zpět na sklad či nikoliv. Tato volba funguje nezávisle na tom, zda zákazníkovi vrátíte peníze, nebo ne.

• Pokud chcete stornovat jen některé položky, je potřeba zvolit částečné storno. K tomu se dostanete buď dlouhým podržením ikonky tří vertikálních teček , nebo ťuknutím na tuto ikonku a vybráním volby ČÁSTEČNÉ STORNO ze zobrazené nabídky. Pokud chcete provést částečné storno, pokračujte dalším krokem, jinak přejděte rovnou na krok 4.

• Nezávisle na původním typu úhrady (např. kartou) lze vybrat jiný způsob vrácení peněz (např. hotovost) .

• Po dokončení storna bude vytištěna storno účtenka se zápornou částkou stornovaného účtu či položky.

3. Ťuknutím na jednoduchý zobáček přesunete jednu jednotku produktu z okna Storno do okna Částečné storno (na příkladu níže máme 1 kus ledové kávy, který můžeme přesunout). Ťuknutím na dvojitý zobáček přesunete všechny jednotky vybraného produktu. Pokud by tedy na účtu byly 4 ks ledové kávy, všechny by se přesunuly.

Až budete mít vybrané položky, které chcete stornovat, pokračujte ťuknutím na Nevyplaceno nebo Vyplaceno, tedy stejně, jako v případě storna celého účtu.

4. Nyní se vrátíte do okna Historie, kde můžete zkontrolovat, zda byly vámi zvolené položky stornovány a storno účty řádně zfiskalizovány (zaevidovány). Ujistěte se, že máte zaškrtnuté volby pro zobrazení stornovaných a storno dokladů, aby byly v přehledu zobrazeny. Ťuknutím na storno účet se v levé části zobrazí jeho detaily včetně fiskalizačního (evidenčního) kódu . K tomuto konkrétnímu storno účtu patří příslušný částečně stornovaný účet s nápisem Částečně stornováno . Pokud stornujete celý účet, bude mít v záhlaví napsáno Stornováno .


Pokud provedete částečné či plné storno účtu, bude v historii zobrazen jak původní stornovaný účet (účet se stornovanými položkami), tak také nový záznam, který označujeme Storno účet. Tento Storno účet je automaticky vytvořen jako odkaz k původnímu účtu a obsahuje celkovou stornovanou částku z původního účtu. Pokud tedy stornujete z účtu za celkem 100 Kč dvě položky po 20 Kč, bude mít Storno účet hodnotu -40 Kč.

ODPISY PRODUKTŮ A SUROVIN

Všechno zboží i suroviny v bistru prochází procesem inventury. Může se stát, že například toust upadne na zem a my ho musíme vyhodit. Aby následně tento toust nechyběl v inventuře, je nutné ho "Odepsat". Veškeré zboží a suroviny, které musíme vyhodit, vždy ihned odepisujeme.

Finanční procedura: Na účet, který po odepsání vyjede, vždy napíšeme důvod odpisu a založíme mezi ostatní účty do "Denní obálky".


Je to velmi jednoduché:

1. Odepisované zboží standardně namarkujeme do pokladny. Suroviny nalezneme samostatně ve speciální záložce v menu s názvem "ODPISY".

2. Po namarkování všech odpisů klikneme na "Vystavit účet" a jako způsob platby v platebním dialogu zvolíme metodu "Odpis".

3. Po zvolení metody odpis již zboží můžeme "zaplatit" možností touto možností Odpis.

4. Produkty jsou na účtu s částkou 0,- Kč odepsány - postupujeme dle finanční procedury.

Uzávěrka pokladny

Otevření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při otevírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti v při otevírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas otevření pokladny.

Uzavření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při uzavírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti při uzavírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas uzavření pokladny.

Přebytek / Manko

Rozdíl v hotovosti která má být v pokladně a hotovosti, kterou zadala obsluha při uzavírání pokladny. Pří výpočtu manka jsou zohledněny následující hotovostní transakce: hotovost vydaná, hotovost přijatá, hotovostní vklady a hotovostní výběry.

Pokladní transakce

Počet všech vydaných pokladních dokladů

Tržba

Součet a počet tržeb rozdělený podle platebních metod (hotovost, platební karta, stravenky...)

Doklady

Přehled a výše nezaplacených či stornovaných dokladů

Rozpis DPH

Rozpis celkových částek s jednotlivými sazbami DPH

Poskytnuté slevy

Přehled a výše poskytnutých slev

Pokladní příjmy/výdaje

Přehled jednorázových pokladních příjmů či výdajů

Účty

Částky za otevřené a nezaplacené účty s počtem jednotlivých dokladů

Prodeje

Prodané položky zobrazené dle kategorie a produktu